İş Sağlığı

  1. Acil Durum İş Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatı

Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır. Bunlardan biride yangındır. Olası bir yangın durumunda yapılması gerekenlerin nasıl yapılacağını tatbik etmek için Yangın Tatbikatı yapılır.

Acil Durum Ekipleri

  1. Yangın Söndürme Ekibi
  2. Kurtarma Ekibi
  3. Koruma Ekibi
  4. İlkyardım Ekibi

Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemlerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

İş sağlığı ve güvenliği; İşin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalına denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Amacı:

- Çalışanlara sağlıklı bir ortam sunmak

- Çalışma koşullarını daima iyileştirmek

- İş ve İşçi arasındaki uyumu sağlamak

- İş yerinde oluşabilecek iş risklerini en aza indirmek, yok etmek

- Çalışma ortamını verimli kılmak

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatı: İş güvenliği uzmanları tarafından çalışanların iş güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma ortamı incelenip, olabilecek tehlikeler ve riskler değerlendirildikten sonra can ve mal kaybını önlemek için yapılan çalışmalardır.

 

İş Güvenliği Uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip teknik elemana denir.

 

Şoförler İçin İş Sağlığı İş Güvenliği Talimatı;

- Sürücülerin kullandığı araç sınıfına göre ehliyeti ve SRC belgesi olmalıdır.

- Sürücülerin karayollarında trafik kurallarına, hız limitlerine, çalışma dinleneme sürelerine uymalıdırlar.

- Araç kullanırken alkol ve uyuşturucu madde kullanmamalıdırlar.

- Araçla ilgili ışıkların çalışır vaziyette olmasına aracın bakımlarının zamanın da yapılmasına dikkat edilmelidir.

- Araca yük yüklerken aracın taşıma kapasitesi ve gabarisi aşılmaması, uygun olmayan yükler taşınmamalıdır

- Kasa kapakları kapalı tutulmalı, lastikler kontrol edilmelidir.

- Araç kullanırken telefon kullanılmamalıdır.

- Araç kullanmaya başlamadan önce emniyet kemerini takmalı yol boyunca çıkarmamalıdır.

 

İş Kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaya denir. Verilere göre iş kazalarının %98’i insan kaynaklıdır.

 

İş Kazalarının Nedenleri 3 e Ayrılır

1) Tehlikeli çalışma koşulları

2) Tehlikeli davranış

3) Denetimsizlik

 

Meslek Hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan geçici

veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

 

Meslek hastalıklarına neden olan etkenler

 

Kimyasal                                          Fizilsel                                              Biyolojik

Ağır metaller                                  Gürültü ve titreşim                       Bakteriler

Çözücüler                                        Yüksek ve alçak basınç                 Virüsler

Gazlar                                               Soğukta veya sıcakta çalışma

Tozlar

 

Şöförlerin meslek hastalıklarının nedenleri; Stres, şiddet, gürültü, titreşim,elle taşıma, yalnız çalışma, yorgun ve uykusuz halde araç kullanmaktır.

 

Şoförlerde görülen bazı meslek hastalıkları; Uyku apnesi, hemorodial hastalıklar ve bel fıtığıdır.

 

  1. Çevre Güvenliği Önlemeleri

Havayı kirleten en önemli etken yanma reaksiyonu sonucu ortaya çıkan zehirli gazlardır. Bunun en büyük kaynağı araçlardır. Ulaşım sektörü de her geçen gün araç sayısının artmasından çevreyi daha fazla kirlenmektedir. Bu nedenle karayolu taşımacılığı yapan taşıtların kalitesiz yakıt kullanımı ve on numara yağ kullanımından kaçınması gerekir. Ayrıca araç bakımlarını ve egzoz muayenelerini zamanında yaptırmaları gerekir.

C.Kalite ve Müşteri Memnuniyeti

İşletmenin gelecekteki hedeflerine ulaşmak sadık müşteriler oluşturması için müşteri memnuniyetini sağlaması şarttır. Müşteri memnuniyeti müşterinin ihtiyacının giderilmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle işletmeler gelecekte varlıklarını sürdürmeleri için müşteri memnuniyeti=kaliteyi sağlamaya özen göstermelidirler.

 

NOTLAR:

Desibel: Ses şiddetinin ölçü birimidir.

Yanma: Yanıcı maddenin ısı yardımı ile oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal olaydır.

Çevre sorunları konusunda işletmelerin ve kişilerin sosyal sorumluluklarından biride; Çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktır.

Çevre:Canlıların etkileşim içinde olduğu doğal ve fiziksel öğelerden

oluşan dış ortama denir

Çevre Kirliliği :Çevrenin doğal olmayan bir şekilde insan eliyle bozulmasıdır.

Gürültü:Kişilerin ruh ve beden sağlığı bozacak şekilde çıkartılan istenmeyen

seslere denir.

Atık: Çevrede bozulma meydana getirecek şekilde çevreye bırakılan

maddelere denir.

İşçi:Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye denir.

İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara denir.

İşitme kaybı:Yüksek şiddette sese maruz kalma sonucu meydana gelir.

İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda devletin görevleri;Mevzuat çıkartmak, eğitim vermek,denetim yapmaktır.

Çevre koruma :Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara denir.