Kaçakçılık Mevzuat

Kaçakçılık Mevzuatı

4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu(19 Temmuz 2003 tarih, 25173 RG) KAPSAM

 • Herhangi bir eşyayı gümrük işlemine tabi tutmaksızın Türkiye’ye ithal etmek veya teşebbüs etmek
 • Transit eşya rejimi çerçevesinde serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak veya teşebbüs etmek

TANIMLAR

 • Teşebbüs; Kaçakçılık suçu işlemek maksadıyla icra vasıtalarının hazırlanması, ancak failin kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi,
 • Teşekkül; Kaçakçılık ile iştigal etmek amacıyla iki veya daha fazla kimsenin önceden anlaşarak birleşmeleri,

 KAÇAKCILIK FİLLERİ VE CEZALARI

 Teşekkül halinde ve Toplu Kaçakçılık

 • Teşekkül oluşturanlar veya yönetenler, iki yıldan altı yıla kadar ağır hapis.
 • Fiil oluşmuş ise cezalar bir kat artırılır.
 • İki veya daha fazla kişi tarafından teşekkül oluşturmadan fakat toplu olarak yapılırsa yarısı kadar artırılır.

 Devlet ve Kamu Güvenliği Aleyhine Kaçakçılık

 • Devletin siyasi, mali, iktisadi veya askeri güvenliğini bozacak veya çevre ya da toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halinde fail hakkında ilgili maddelerde yazan para cezalarına ilaveten on yıldan az yirmi yıldan fazla olmamak üzere ağır hapis cezasına hükmolunur.

 Ceza Ehliyeti Olmayanları Kullanma

 • Ceza ehliyeti olmayanları kaçakçılık suçlarında kullananlar hakkında, söz konusu fiillere ilişkin cezalar bir kat artırılmak suretiyle uygulanır.

 Mesleğin Verdiği Kolaylıktan Yararlanma

 • Meslek, sanat ve görevlerinin verdiği kolaylıktan yararlanmak suretiyle bu kanunda suç sayılan fiilleri kendi namına işleyenler hakkında ilgili maddelerde belirtilen ağır para cezaları ile üst sınırı geçmemek üzere hürriyeti bağlayıcı cezaya yarısı miktarında artırılarak hükmolunur.
 • Kaçakçılıksuçlarının, memurlar tarafından işlenmesi durumunda ilgili maddelerde yazılıolan cezalar yarısı oranında artırılarak hükmolunur.

 Kaçakçılığa Müsamaha

 • Mensuplarının, 3 ncü maddede sayılan suçları işlemelerinden haberdar olduğu halde buna müsamaha eden taşıma kuruluş ve şirketlerinin sorumluları hakkında, asıl suçluya hükmolunması gereken para cezasının yarısı kadar ağır para cezası verilir.

 

Pişmanlık

 • Kaçakçılık Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarından herhangi birine katılmış kişi, haber alınmadan evvel suçu, faillerini ve eşyanın saklanmış veya satılmış olduğu yerleri kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü memurlara haber verirse fiiline karşılık gelen cezadan kurtulur ve muhbir ikramiyesini hak eder.
 • Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardim eden suç ortaklarının cezası yarıya indirilir.
 • Suç konusu fiili planlayanlar, düzenleyenler veya yönetenler, birinci fıkrada belirtilen ikramiyeye ilişkin hükümden yararlanamaz.

 Kaçakçılığa Yardım

 • Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenler hakkında asıl suçlulara verilecek cezanı yarısına hükmolunur. Bu fiillere yardım eden memur ise asıl fail gibi cezalandırılır.

 Sahte Belge Düzenleme

 • Gümrük idarelerinde işlem görmediği halde işlem görmüş gibi herhangi bir belge veya beyanname düzenleyenler veya bu suçları bilişim yoluyla işleyenler hakkında Türk Ceza Kanununun evrakta sahtekârlık ve bilişim alanındaki suçlarla ilgili hükümlerinde belirtilen cezalar bir kat artırılarak uygulanır.
 • Gümrük idarelerinin mühür ve damgalarını değiştirerek veya çalarak veya sahte veya çalınmışlarını tedarik ederek kullananlar hakkında Türk Ceza Kanununda belirtilen cezalar bir kat artırılarak uygulanır.

 Yolcular Tarafından İşlenen Suçlar

 • Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamıdışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde veya eşyası  arasında bulunan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın vergisine ek olarak bir kat para cezası uygulanır veeşya sahibine teslim edilir.
 • Yolcuların yanlarında veya kaplarında bulunan ve yukarıdaki fıkra dışında kalan mahiyet ve miktada olan eşya ile gümrükten kaçırılmak amacına yönelik olarak saklanmış veya gizlenmiş halde bulunan eşyaya ilişkin vergiler tahsil olunmakla birlikte eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar da para cezası alınarak eşya, sahibine teslim edilir.

Not:Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırma süresi 30 gündür.